Farma Lutila - Projekt modernej ekologickej farmy

O NÁS

Hospodárime od roku 2015

Naša spoločnosť hospodári na poľnohospodárskej pôde v katastrálnych územiach Lutila a Žiar nad Hronom od roku 2015.

V prvom roku našej činnosti sme sa zamerali na produkciu sena, ktoré dodávame regionálnym chovateľom.

V roku 2017 sme vybudovali v Lutile ekologickú farmu zameranú na ekologický chov mäsových plemien hovädzieho dobytka a začali s chovom plemena Aberdeen Angus.

FARMA LUTILA

Projekt modernej ekologickej farmy

Naša spoločnosť vybudovala v katastrálnom území Lutila v lokalite „Golaňova medza“ v roku 2017 modernú ekologickú farmu zameranú na chov mäsových plemien hovädzieho dobytka.

Dobytok plemena Aberdeen Angus je chovaný na pastvinách okolo farmy a na plochách, ktoré naša spoločnosť obhospodaruje. Farma zaistí optimálne ustajnenie v priebehu zimného obdobia až do doby nástupu vegetácie.

Projekt FARMA LUTILA zahŕňa nový kravín pre ustajnenie 90 ks hovädzieho dobytka (kráv vrátane teliatok po otelení, mladého dobytka a 2 plemenných býkov), vnútrofaremné hnojisko na maštaľný hnoj na dobu 6 mesiacov, železobetónovú žumpu, senník pre skladovanie balíkovaného sena, slamy, prístrešok pre stroje a ostatné výrobné, prevádzkové, skladovacie a pomocné objekty.

Vizualizácie

Aktuality

11.5.2018

FARMA LUTILA v máji.

Fotogaléria

24.4.2018

Dňa 24.04.2018 nadobudlo právoplatnosť aj posledné kolaudačné rozhodnutie vydané na projekt FARMA LUTILA.

4.12.2017

Tohtoročná zima prišla skoro... o obyvateľov farmy je však postarané

Fotogaléria

17.11.2017

17.11.2017 sme privítali prvých štvornohých obyvateľov našej farmy – 39 kusov mäsového plemena Aberdeen Angus.

Fotogaléria

13.9.2017

Pokračovanie výstavby projektu „FARMA LUTILA“ (aktualizácia september 2017)

Fotogaléria

26.6.2017

Začatie výstavby projektu „FARMA LUTILA“

Fotogaléria

 

28.9.2016

Získanie všetkých právoplatných stavebných povolení potrebných na stavbu „Farma Lutila“

10.4.2016

Prezentácia zámeru na rok 2016

18.4.2016 o 18:00, Kultúrny dom, Lutila

3.3.2016

Podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Poľnohospodárskou spoločnosťou, s.r.o. na projekt "Farma Lutila"

23.2.2016

Získanie právoplatného a vykonateľného územného rozhodnutia na stavbu "Farma Lutila"

Projekty EU

Tento projekt podporil Európsky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Miesto realizácie projektu:

Lutila, okres Žiar nad Hronom

Názov projektu:

Farma LUTILA

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vyhovieť požiadavkám na chov dobytka a zabezpečiť vhodné ustajňovacie podmienky pre dobytok tak, aby boli vytvorené maximálne vhodné podmienky pre ustajnenie zvierat vo vzťahu k ich potrebám pri zachovaní všetkých ustajňovacích parametrov.

Špecifické ciele:

  • Zabezpečenie vyhovujúcich priestorov pre chov hovädzieho dobytka
  • Vytvorenie podmienok pre zmiernenie klimatických vplyvov prostredníctvom obstarania modernej technológie ventilácie v daných priestoroch
  • Zabezpečenie zvyšovania produkcie a jej kvality prostredníctvom vybudovania nových priestorov
  • Podpora zamestnanosti vďaka vytvoreniu jedného pracovného miesta v súvislosti s realizáciou predkladaného projektu

Výška poskytnutého príspevku: 998.954,00 Eur